Salut i consells per evitar contagis

Actuacions dutes a terme per l’Ajuntament i enllaços als departaments de la Generalitat amb informació sobre la COVID-19.

Ajuntament

Generalitat de Catalunya

Bonificació, moratòria i ajornament quotes Seguretat Social

Bonificació: extensió de la bonificació als contractes fixos discontinus dels mesos de febrer a juny.

 • Les empreses de sectors afectats (turisme, hostaleria, comerç, etc.), directament o indirectament, i que generin activitat productiva de febrer a juny, podran aplicar una bonificació en aquests mesos del 50% de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes, així com de conceptes de recaptació conjunta per Atur, FOGASA i Formació Professional.
 • Serà d’aplicació de l ’1 de gener de 2020 fins al 31 de desembre de 2020.

Moratòria: 6 mesos sense interès, a empreses i persones treballadores per compte propi (inclosos a qualsevol règim de la SS) que realitzin activitats NO suspeses per l’estat d’alarma.

 • Empreses:
  • Quotes d’abril a juny de 2020
  • Presentació a través del Sistema Red
  • Sol·licituds individuals per cada compte de cotització
  • No serà d’aplicació pels comptes de cotització pels quals s’ha concedit exempció de pagament.
 • RETAs:
  • Quotes de maig a juliol de 2020
  • Presentació a través del Sistema Red o mitjans electrònics de SEDESS
  • Les sol·licitud s’han de presentar dins dels 10 primers dies naturals de cada mes

Ajornament: pel pagament dels deutes amb la SS previstos pels mesos d’abril a juny de 2020.

 • No tenir cap altre aplaçament en vigor
 • Aplicació d’un 0,5% d’interès
 • Les sol·licituds s’han de presentar dins dels 10 primers dies naturals del termini reglamentari de l’ingrés previst

Finançament ICO

Es disposa una Línia de finançament específica a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) per import de 400 milions d’euros, per atendre les necessitats de liquiditat de les empreses i treballadors autònoms del sector turístic, així com les activitats relacionades que s’estiguin veient afectades per l’actual situació.

 • Import màxim per client: fins a 500.000 euros, en una o diferents operacions.
 • Conceptes finançables: necessitats de liquiditat finançables a través de la Línea Empresas y Emprendedores.
 • Modalitat: préstec.
 • Tipus d’ interès: fix, fins el 1,5% (TAE màxima incloses comissions).
 • Termini d’amortització i carència: d’1 a 4 anys amb 1 any de carència de principal.
 • Comissions: l’entitat de crèdit podrà cobrar una única comissió a l’ inici de l’ operació, a més a més de, en el seu cas, la d’ amortització anticipada.
 • Garanties: a determinar per l’ entitat de crèdit, excepte aval de SGR/SAECA.
 • Vigència: es podran formalitzar préstecs fins al 31 de desembre de 2020.

S’aprova un línia de 100.000 milions d’euros en avals públics per tal que la banca pugui concedir entre 150 i 200.000 milions d’euros en finançament a empreses i persones autònomes.

S’amplia en 10.000 milions d’euros el límit d’endeutament previst per l’ICO amb la finalitat de facilitar liquiditat addicional a les empreses, especialment pimes i autònoms.

S’ajorna el reemborsament del pagament de principal i/o interessos de l’anualitat en curs de préstecs concedits per la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.

 • Quan la crisi sanitària provocada per el COVID19 hagi originat períodes d’inactivitat, reducció en el volum de les vendes o interrupcions en el subministrament en la cadena de valor que els hi faci difícil o els impedeixi el pagament de la quota.
 • El termini de venciment ha de ser inferior a 6 mesos a comptar des del 13 de març de 2020.
 • La sol·licitud haurà d’efectuar-se sempre abans que finalitzi el termini de pagament en període voluntari i haurà de ser estimada de forma expressa per l’òrgan que va dictar la resolució de la concessió.

S’autoritza la creació d’una línia de cobertura asseguradora de fins a 2.000 milions d’euros per a empreses exportadores, a través de la companyia asseguradora CESCE per compte de l’estat.

A més, la Generalitat de Catalunya també ha pres mesures en aquest sentit amb prèstecs destinats a pimes i vinculats a noves necessitats de liquiditat i al manteniment de llocs de treball.

 • Import: préstecs entre 100.000 euros i fins a 1M d’euros: Aval d’Avalis, pel 75%
 • préstecs a partir d’1M d’euros i fins a 2,5M d’euros: Aval d’ICF, pel 75%
  • Termini: fins a 4 anys amb fins a 1 any de carència.
  • Interès: per part de les entitats financeres, limitació del preu a EURIBOR a 12 mesos més un diferencial màxim del 2,5%.
  • Comissions: CAiR (comissió anual d’administració i risc) de l’1%. Sense comissió d’obertura ni d’estudi.

Ajornament de deutes tributaris

S’aplica a les declaracions-liquidacions i autoliquidacions que tinguin un termini de presentació i ingrés des de la data ‘entrada del reial decret (13 de març de 2020) fins al 30 de maig de 2020, ambdós inclosos.

L’ajornament és prèvia sol·licitud, sense necessitat d’aportar garanties i fins a un màxim de 30.000€, conjuntament per tots els deutes ajornats. El termini extraordinari d’ajornament serà de sis mesos i no es devengaran interessos de demora durant els primers tres mesos de l’ajornament.

Excepcionalment, s’aplica també durant el període transitori a deutes legalment inajornables, en concret: retencions i ingressos a compte (Models 111, 115 i 123); pagaments fraccionats de l’Impost sobre Societats (Model 202); Impost sobre el Valor Afegit (Model 303), en tots els casos, ja que legalment i sense aplicació del règim transitori, es pot només ajornar en el cas que s’acrediti que no s’han cobrat les quotes repercutides d’IVA.

Aquests efectes seran d’aplicació només per a aquells deutors (persona o entitat) amb un volum d’operacions no superior als 6.010.121,04 € l’exercici 2019.