Fem un salt als parcs de Ripollet

Instal·lació de tres llits elàstics al parc d’Oriol Martorell per al joc lúdic d’infants de 3 a 12 anys. Cadascun dels llits té un format quadrat d’1,5 metres per 1,5 metres i, sumant l’espai de seguretat adjacent a la seva instal·lació en línia, es requereix d’un espai d’11 metres per 5 metres per integrar aquest element en el parc.

Justificació de la proposta

 • Es tracta d’una instal·lació lúdica que la ciutat encara no té en cap parc i que és de fàcil col·locació i manteniment en aquest parc en concret, per la tipologia del terreny i perquè compta amb molt d’espai disponible. És un element positiu per al desenvolupament psicomotor en edats primerenques i afavoreix l’activitat física saludable, així com un espai de joc i socialització que no discrimina per gènere.

A qui va destinada la proposta

Infants de 3 a 12 anys.

Estimació de pressupost

 • 15.000 euros.

Objectius de desenvolupament sostenible als quals fa referència

 • Salut i benestar, igualtat de gènere.

Podeu votar aquesta proposta aquí

Pujar el Puigmal sense problema

Ampliar 1,5 metres una de les dues voreres del carrer del Puigmal, en el tram entre l’avinguda de Catalunya i el carrer de la Verema, per facilitar la mobilitat a peu de les persones. Això suposaria la reordenació de l’aparcament de vehicles, passant de semi bateria a en línia en ambdues bandes de la calçada.

Justificació de la proposta

 • Aquest és, possiblement, el tram de carrer amb més vehicles aparcats de tot Ripollet, quan en l’entorn proper (av. de Catalunya, av. del Mediterrani, c. de Collserola) hi ha bastant espai lliure d’estacionament habitualment. Es tracta d’una zona d’alta densitat d’equipaments públics (dues escoles, ambulatori) i de pas per accedir cap al parc dels Pinetons i, per tant, d’elevada de densitat d’ús de vianants, i que té unes voreres per les quals és complicat i, fins i tot invasiu per a la distància personal, creuar-se amb una persona. La mesura afavoriria també un espai públic més segur per a les dones. En un espai així no es pot prioritzar l’estacionament de vehicles, que són propietats privades, per sobre del pas del comú de les persones.

A qui va destinada la proposta

 • A tothom.

Estimació de pressupost

 • 30.000 euros.

Objectius de desenvolupament sostenible als quals fa referència

 • Igualtat de gènere, ciutats i comunitats sostenibles.

Observacions

 • En el cas que s’ampliés la vorera dels edificis d’habitatges es podria valorar posar un nou pas de zebra davant de l’accés a l’edifici d’infantil de l’escola Ginesta per facilitar a les famílies el recorregut per la vorera més ampla.

Podeu votar aquesta proposta aquí

Marc del procés per a definir un espai feminista i de referència per a les dones de Ripollet

Amb l’objectiu de facilitar la participació en el procés participatiu “El futur és lila”, es facilita la informació següent sobre el projecte. Es tracta d’un document marc que és resultat de la valoració tècnico-política feta internament a l’Ajuntament, i que representa la proposta marc del mateix.

Marc normatiu

La Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, en el seu article 6è, estableix les funcions dels ens locals en matèria de desenvolupament d’aquesta llei, i en les quals aquest espai que es vol constituir s’inspira:

a) Estudiar i detectar les mancances i les necessitats de les dones, per a complir les finalitats d’aquesta llei dins de llur àmbit territorial, comptant amb la col·laboració de les associacions de dones.

b) Sensibilitzar la població sobre les causes de la violència masclista i, en el marc de la normativa vigent, impulsar actuacions i campanyes de prevenció i posar a disposició de la població els serveis d’atenció necessaris per a les persones que pateixen les diverses manifestacions de la violència masclista.

c) Atendre, informar i orientar les dones sobre programes i recursos per a facilitar l’exercici efectiu de llurs drets, i sensibilitzar homes i dones en termes d’igualtat de drets i deures.

d) Crear i adequar els mecanismes necessaris per a integrar la transversalitat de la perspectiva de gènere en llurs actuacions polítiques.

e) Establir les condicions de formació i capacitació del personal a llur servei.

f) Elaborar, aprovar, executar i avaluar els plans d’igualtat de dones i homes destinats al personal a llur servei a què fa referència l’article 15.

g) Dissenyar, aprovar, executar i avaluar els plans d’igualtat a què fa referència aquesta llei que afecten els ens locals.

h) Fomentar l’autonomia personal i econòmica de les dones i impulsar l’ocupació femenina.

i) Fomentar la presència de dones en els òrgans de participació i en els espais de presa de decisions.

j) Donar suport als grups feministes i a les entitats de defensa dels drets de les dones, i impulsar-ne la participació en el disseny, l’elaboració, el desenvolupament i l’avaluació de les polítiques d’igualtat i de transversalització de gènere.

k) Adequar i mantenir estadístiques actualitzades que permetin un coneixement de la situació diferencial de dones i homes en els diferents àmbits d’intervenció local.

l) Dissenyar i aplicar polítiques destinades a eradicar les desigualtats i les explotacions de les dones en tots els àmbits locals d’intervenció.

Pel que fa al marc legislatiu específic relatiu a l’abordatge de la violència masclista, la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, a l’article 83, estableix com a competència dels municipis la programació, prestació i gestió dels serveis d’informació i atenció a les dones, i la competència de la derivació als diferents serveis en els termes especificats per aquesta llei.

Objectiu

L’objectiu és constituir un centre que esdevingui un espai de referència per a totes les dones de Ripollet, amb la finalitat de:

 • donar una resposta integral a les diferents demandes d’informació i atenció de les dones;
 • potenciar els processos d’autonomia de les dones i contribuir a la superació de totes les situacions de desigualtat de gènere;
 • esdevenir un instrument comunitari per desenvolupar i promoure la participació política i social de les dones al municipi, i per avançar en la construcció d’una ciutadania més igualitària;
 • impulsar les polítiques d’igualtat de gènere a nivell municipal i organitzar accions de prevenció i sensibilització a tota la ciutadania, tant dones com homes.

Des d’aquesta perspectiva, el centre es projectaria com un espai que deixa enrere el marc assistencial des del qual històricament s’han abordat i gestionat els serveis d’informació i atenció a les dones, i es situaria en un marc més ampli, vinculat al creixement personal, a la participació social i política, a la vinculació a la comunitat. La raó de ser d’aquest centre i, conseqüentment, la seva planificació d’usos, hauria de superar el marc conceptual que entén les dones com un col·lectiu “amb un problema”, i avançar en nous models de treball que emfatitzin l’enfocament de gènere i que incloguin una actuació proactiva i preventiva, que adopti una visió integral de les dones com a persones. Aquest avenç en el marc conceptual implica fer un salt en la cultura institucional hegemònica que les darreres dècades ha entès les qüestions de gènere com una qüestió que només interpel·la i afecta les dones, des d’una perspectiva fonamentalment assistencial.

Amb la projecció i definició d’aquest espai de referència feminista, hem de fer l’esforç per fer un salt qualitatiu i avançar cap a un nou paradigma. La funció del centre hauria de ser la de garantir i desenvolupar els drets de ciutadania de les dones, no només centrar-se en una vessant assistencial orientada a atendre situacions límits d’exclusió social o de violència. Aquest nou paradigma apunta cap a un ventall ampli de línies de treball i recursos que el centre podria oferir, adoptant una visió integral de les dones com a persones.

Línia d’activitats i serveis

 • Servei d’informació i orientació
  – Informar i assessorar les dones tant sobre activitats, serveis i recursos del Centre com dels recursos municipals o/i intermunicipals i, si escau, derivar-les als serveis corresponents.
  – Informar la ciutadania dels recursos especialitzats en temes de gènere.
  – Informar la ciutadania dels actes i les activitats que es realitzen al municipi sobre temes de sensibilització, prevenció i treball per a la igualtat
 • Atenció i suport personalitzat
  – Oferir un servei d’assessorament jurídic i atenció psicològica adequats a les necessitats i als interessos pràctics de les dones del municipi (no exclusivament vinculat a casos de violència).
  – Donar informació, orientació i atenció personalitzada a les dones, fent el diagnòstic de les necessitats i demandes que fa la dona, i definir conjuntament amb la dona un pla de treball.
  – Acompanyar i fer el seguiment del procés de la dona que, per la complexitat de la seva realitat, sigui necessari.
  – Detectar i recollir les demandes que les dones manifestin implícita i explícitament.
 • Atenció psicològica individual i grupal.
  – Assessorament jurídic.
  – Orientació afectiva-sexual.
  – Actuacions grupals
  – Treballar diferents tècniques i eines personals per incrementar els processos d’autonomia de les dones.
  – Constituir i reforçar grups d’autoajuda o d’ajuda mútua.
  – Organitzar sessions de teràpia grupal i sessions grupals d’informació i reflexió des d’una perspectiva socioinformativa.
  – Realitzar activitats grupals sobre temes d’interès social.
 • Promoció de les xarxes de dones i la participació de les dones
  – Fomentar la participació social, comunitària i política de les dones, potenciant així el moviment associatiu de les dones.
  – Oferir suport tècnic i logístic als grups de dones en l’organització d’activitats, actuacions o jornades.
  – Facilitar la creació d’espais relacionals per fomentar les xarxes associatives entre les dones.
  – Promoure noves formes de participació
  – Foment de xarxes interculturals entre dones, per afavorir la integració en la comunitat de la diversitat cultural i ètnica de les dones, i afavorir la creació d’entorns de suport i xarxa comunitària per a empoderar les dones.
 • Espai de treball tècnic: formació i sensibilització sobre igualtat cap a fora i cap a dins de l’organització
  – Impulsar les polítiques d’igualtat de gènere al municipi a través de programes, projectes i accions (incloses activitats i programes de formació, sensibilització en torn a la igualtat de gènere i prevenció de les violències masclistes).
  – Promoure la participació ciutadana en el treball per a la igualtat i la no-discriminació per raó de gènere.
  – Impulsar i coordinar la transversalitat de gènere a nivell intern de l’Ajuntament, amb la voluntat de desenvolupar polítiques amb perspectiva de gènere.
 • Servei de recursos i documentació
  – Servei de documentació.
  – Servei de recursos per organitzacions, entitats i persones interessades.

Justificació

A nivell municipal, existeix un servei d’informació i atenció a les dones, operatiu des de l’any 2018. La constitució d’un centre de referència per al col·lectiu de dones neix de la necessitat, oportunitat i voluntat de seguir desenvolupant aquest servei des d’una perspectiva que potenciï el treball amb la comunitat i que impulsi i integri les associacions, entitats i col·lectius de dones que treballen per a la igualtat efectiva i que s’organitzen per a reivindicar el reconeixement social de les dones en peu d’igualtat. L’objectiu, per tant, és crear un espai que aglutini els serveis que actualment es presten, però que alhora els transcendeixi, tot oferint un ventall més ampli d’activitats, que respongui a les necessitats integrals del col·lectiu.

Així mateix, la constitució d’un espai adreçat al col·lectiu de les dones i de referència feminista ve recollit en el Pla d’Acció Municipal 2019-2023, en els seus punts 181 i 182, que fan referència a la creació d’un centre adreçat al col·lectiu de les dones i a l’enfortiment del teixit feminista vinculat a aquest centre, respectivament.

Formació

Si voleu aprofitar el confinament per realitzar cursos de formació online, en aquest apartat trobareu diferentes pàgines web a través de les quals podreu accedir a cursos online 100% subvencionats. També trobareu activitats online, una APP per aprendre idiomes gratuïta i la nostra oferta formativa presencial de Ripollet (Formació ocupacional semi-presencial i recull d’activitats).

Autoconeixement

Si no tens clar de què vols treballar a partir d’ara, o sí que ho tens clar però no saps amb exactitud què necessites, aquest apartat et resultarà d’interès. Aglutina diferents recursos per ajudar-te conèxier-te a tu mateix/a i conèixer també què demana el mercat. Alguns recursos destacables que trobaràs aqui són els tests d’autoconeixement i els cercadors d’ocupacions.

Ajuts per a persones autònomes

Els treballadors per compte propi o autònoms tindran dret a la prestació extraordinària per cessament d’activitat, sempre que es compleixin els següents requisits. La quantia de la prestació es determinarà aplicant el 70% a la base reguladora.

 • En el cas que la seva activitat no es vegi directament suspesa (en virtut del que es preveu en el Reial decret 463/2020, de 14 de març), acreditar la reducció de la seva facturació (en el mes anterior al que se sol·licita la prestació) en, almenys, un 75 per cent, en relació amb l’efectuada en el semestre anterior
 • Estar afiliats i en alta, en la data de la declaració de l’estat d’alarma, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o, en el seu cas, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar.
 • Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social

També s’han establert ajuts de fins a 2.000 euros per a treballadors autònoms, on es preveu una partida de fins a 7,5 milions d’euros. Aquests ajuts s’atorgaran pel procediment de concurrència no competitiva, fins a exhaurir la partida. Els requisits són:

 • No disposar de fons alternatives d’ingressos
 • Haver decretat el tancament de l’activitat
 • Acreditar una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació
 • Acreditar pèrdues econòmiques en el mes de març del 2020 en relació amb el març del 2019
 • En el cas que el treballador tingui una antiguitat al RETA inferior a un any, s’agafarà com a referència la mitjana de facturació mensual des de l’alta

Bonus social pel subministrament elèctric per a Retas durant 6 mesos:

 • Per a RETAs que hagin cessat l’activitat o hagin vist reduïda la seva facturació en, com a mínim, el 75% respecte el semestre anterior com a conseqüència del COVID-19
 • Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar sigui igual o inferior a 2,5() vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples mensual (IPREM) de 14 pagues () hi ha especificacions en funció de la composició familiar
 • La persona afectada ha de sol·licitar-ho a la comercialitzadora de referència a través de l’adreça de correu electrònic que aparegui a la pàgina web
 • Cal aportar documentació específica

Comerç, ocupació i empresa

Mesures econòmiques de suport al sector empresarial, aprofades pel Govern de l’estat espanyol a través dels Reials Decrets-llei 7/2020, de 12 de març, 8/2020, de 17 de març i 11/2020 de 31 de març

Ajornament de deutes tributaris

Finançament

Bonificació, moratòria i ajornament quotes Seguretat Social

Ajuts per a persones autònomes

Comerç

Instal.lació de les parades d’alimentació del mercat setmanal

Empresa

Recomanacions de seguretat a les empreses

Ocupació

Projectes triats pel 2019

Un cop tancat el període de votació dels projectes finalistes dels pressupostos participatius 2019, del resultat de les votacions es desprèn que la ciutadania ha apostat per aquells projectes relacionats amb la millora de la l’enllumenat i l’accessibilitat a diversos punts del municipi, així com per la pràctica esportiva i el lleure. ‘Més llum, més seguretat’, ‘Accessibilitat per tothom’ i ‘No més por als Pinetons’, han estat els tres projectes més votats. Més de 300 alumnes de 4t d’ESO i d’Emprenedoria de 3r d’ESO dels instituts públics i concertats de Ripollet han participat en aquesta tercera edició.

En total, a través de participa.ripollet.cat, van votar un total de 260 persones, entre el 4 i el 24 de març. Una participació bastant inferior a la de les dues anteriors edicions, donat que l’equip de govern va suspendre la publicitat i la itinerància de l’exposició dels projectes finalistes, desprès de la denúncia de C’s a la Junta Electoral. Aquest interferència també ha fet suspendre temporalment el citat espai web.

Quant al nombre de projectes que es portaran a terme, serà la comissió tècnica dels pressupostos participatius la que es reunirà properament per tal de decidir si són 8 o 9 els projectes que finalment es poden finançar amb els 300.000 euros de la partida destinada a tal efecte.

Projectes per ordre de votació:

 1. Més llum, més seguretat (141 vots)
  63.000 €
  Ampliar i millorar l’enllumenat al carrer de Barberà del Vallès i la ctra. de l’Estació, per una millor seguretat de vianants, ciclistes i patinets.
 2. Accessibilitat per a tothom (135 vots)
  12.000 €
  Adaptar la Baixada dels Corbs, al nucli antic, amb la construcció d’una rampa per a persones amb mobilitat reduïda.
 3. No més por als Pinetons (120 vots)
  15.000 €
  Incrementar l’enllumenat públic d’algunes zones del parc dels Pinetons que queden a les fosques. Amb fanals amb sensor de moviment per tal de contribuir a l’estalvi energètic.
 4. “Chorro 2.0” parc per a totes les edats (97 vots)
  30.000 €
  Col·locar nou mobiliari urbà, nous punts de llum alimentats per plaques solars a la zona de les taules, que quedaria coberta, punt de càrrega de mòbils i d’aparells electrònics. També es col·locarien elements esportius per practicar el tenis taula i màquines per a fer exercici, també per persones amb diversitat funcional.
 5. Il·luminació al Camí de la Serra (88 vots)
  63.000 €
  Millorar l’enllumenat del Camí de la Serra, instal·lant balises, d’un metre d’alçada, per il·luminar i oferir més seguretat a les persones que hi transiten.
 6. Mou-te! (69 vots)
  15.000 €
  Remodelar la sala de música i ball del Centre Cultural, amb la instal·lació de parquet específic per a practicar la dansa. També un nou sistema de so i pintat de la sala.
 7. Màquines esportives al parc del riu Ripoll (67 vots)
  20.000 €
  Col·locació d’aparells per a fer esport al costat de la zona de pícnic del parc del riu Ripoll. Permetrien la pràctica esportiva a l’aire lliure, a totes les edats.
 8. Reciclatge d’aparells electrònics (66 vots)
  6.000 €
  Col·locar contenidors especialitzats per a la recollida dels aparells electrònics que ja no es fan servir: ordinadors, mòbils, càmeres de fotos, planxes del cabell, etc. Estarien ubicats als instituts de Ripollet.
 9. Reforma del parc d’Anselm Clavé (65 vots)
  75.000 €
  Millora i adaptació a persones amb diversitat funcional. Nou terra de cautxú i nous jocs infantils i pintat.
 10. Millores al passatge Cot (58 vots)
  36.000 €
  A la confluència del carrer de Sant Enric amb el passatge Cot, nou enllumenat, reparació del paviment existent, nou mobiliari urbà i un mural contra la violència de gènere.
 11. Parc esportiu al Camí de la Serra (50 vots)
  50.000 €
  Ampliar l’espai per a fer esport a l’aire lliure existent posant aparells de gimnàstica per a joves.
 12. carregaalcarrer – Carregadors públics (46 vots) 20.000 €
  Punt de carregadors per a diferents mòbils a parades de bus. Es podran utilitzar quan es disposi de menys del 15% de bateria.
 13. Nou camp de futbol de gespa al Poliesportiu (38 vots)
  50.000 €
  Construir un nou camp de futbol 7 de gespa d’ús lliure, al costat de la pista d’atletisme, perquè també puguin jugar a futbol les persones que no pertanyen a cap club.

Validació i retorn

En aquesta fase l’objectiu és tornar a la ciutadania els resultats del procés participatiu sobre la definició del model de futur equipament per a la gent gran, així com donar compte de les diferents fases que ha tingut el procés, dades de participació i la seva traçabilitat.

En aquesta fase es durà a terme una presentació pública dels resultats, en una sessió oberta a tota la ciutadania i als mitjans de comunicació així com a totes les persones que han pres part del procés participatiu.

Concreció de propostes

Té per objectiu l’ordenament i priorització de les propostes que hagin sorgit en l’anterior fase de debat.

En aquest espai comptarem amb:

 • Sessions presencials. A través de dinàmiques es farà un recull de les propostes i es prioritzaran segons el consens que hagin obtingut cadascuna d’elles.
 • Jornada de cloenda, per presentar les propsotes que han sorgit en el marc del procés participatiu.