Assoliment d’uns serveis municipals de primera per a una ciutat de primera

  1. Desenvolupar un nou model de gestió de residus: implementació de la recollida Porta a Porta
  2. Crear una entitat mercantil pública amb els següents objectius
    1. Dur a terme l’activitat de la neteja dels edificis municipals i de la via pública
    2. Fer-se càrrec del servei d’abastament d’aigua potable
    3. Fer-se càrrec del cicle integral de l’aigua: manteniment de la xarxa de clavegueram i control i seguiment de les aigües freàtiques
  3. Estudiar la viabilitat de la municipalització de les escoles bressol
  4. Auditoria organitzativa a Ajuntament i Patronats per a l’optimització dels recursos