Dependència

  1. Analitzar  el programa de tarifació social (copagament) i estudiar la seva continuïtat
  2. Augmentar els serveis i recursos de suport a les persones i famílies que tenen cura d’una persona gran o dependent
    1. Servei d’Atenció Domiciliària (SAD)
    2. Servei d’Alarma Telefònica (SAT)
    3. Cen­tres de treball grupal amb les famílies
  3. Elaborar un nou plec pel Servei d’Atenció Domiciliària (SAD)