Marc del procés per a definir un espai feminista i de referència per a les dones de Ripollet

Amb l’objectiu de facilitar la participació en el procés participatiu “El futur és lila”, es facilita la informació següent sobre el projecte. Es tracta d’un document marc que és resultat de la valoració tècnico-política feta internament a l’Ajuntament, i que representa la proposta marc del mateix.

Marc normatiu

La Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, en el seu article 6è, estableix les funcions dels ens locals en matèria de desenvolupament d’aquesta llei, i en les quals aquest espai que es vol constituir s’inspira:

a) Estudiar i detectar les mancances i les necessitats de les dones, per a complir les finalitats d’aquesta llei dins de llur àmbit territorial, comptant amb la col·laboració de les associacions de dones.

b) Sensibilitzar la població sobre les causes de la violència masclista i, en el marc de la normativa vigent, impulsar actuacions i campanyes de prevenció i posar a disposició de la població els serveis d’atenció necessaris per a les persones que pateixen les diverses manifestacions de la violència masclista.

c) Atendre, informar i orientar les dones sobre programes i recursos per a facilitar l’exercici efectiu de llurs drets, i sensibilitzar homes i dones en termes d’igualtat de drets i deures.

d) Crear i adequar els mecanismes necessaris per a integrar la transversalitat de la perspectiva de gènere en llurs actuacions polítiques.

e) Establir les condicions de formació i capacitació del personal a llur servei.

f) Elaborar, aprovar, executar i avaluar els plans d’igualtat de dones i homes destinats al personal a llur servei a què fa referència l’article 15.

g) Dissenyar, aprovar, executar i avaluar els plans d’igualtat a què fa referència aquesta llei que afecten els ens locals.

h) Fomentar l’autonomia personal i econòmica de les dones i impulsar l’ocupació femenina.

i) Fomentar la presència de dones en els òrgans de participació i en els espais de presa de decisions.

j) Donar suport als grups feministes i a les entitats de defensa dels drets de les dones, i impulsar-ne la participació en el disseny, l’elaboració, el desenvolupament i l’avaluació de les polítiques d’igualtat i de transversalització de gènere.

k) Adequar i mantenir estadístiques actualitzades que permetin un coneixement de la situació diferencial de dones i homes en els diferents àmbits d’intervenció local.

l) Dissenyar i aplicar polítiques destinades a eradicar les desigualtats i les explotacions de les dones en tots els àmbits locals d’intervenció.

Pel que fa al marc legislatiu específic relatiu a l’abordatge de la violència masclista, la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, a l’article 83, estableix com a competència dels municipis la programació, prestació i gestió dels serveis d’informació i atenció a les dones, i la competència de la derivació als diferents serveis en els termes especificats per aquesta llei.

Objectiu

L’objectiu és constituir un centre que esdevingui un espai de referència per a totes les dones de Ripollet, amb la finalitat de:

 • donar una resposta integral a les diferents demandes d’informació i atenció de les dones;
 • potenciar els processos d’autonomia de les dones i contribuir a la superació de totes les situacions de desigualtat de gènere;
 • esdevenir un instrument comunitari per desenvolupar i promoure la participació política i social de les dones al municipi, i per avançar en la construcció d’una ciutadania més igualitària;
 • impulsar les polítiques d’igualtat de gènere a nivell municipal i organitzar accions de prevenció i sensibilització a tota la ciutadania, tant dones com homes.

Des d’aquesta perspectiva, el centre es projectaria com un espai que deixa enrere el marc assistencial des del qual històricament s’han abordat i gestionat els serveis d’informació i atenció a les dones, i es situaria en un marc més ampli, vinculat al creixement personal, a la participació social i política, a la vinculació a la comunitat. La raó de ser d’aquest centre i, conseqüentment, la seva planificació d’usos, hauria de superar el marc conceptual que entén les dones com un col·lectiu “amb un problema”, i avançar en nous models de treball que emfatitzin l’enfocament de gènere i que incloguin una actuació proactiva i preventiva, que adopti una visió integral de les dones com a persones. Aquest avenç en el marc conceptual implica fer un salt en la cultura institucional hegemònica que les darreres dècades ha entès les qüestions de gènere com una qüestió que només interpel·la i afecta les dones, des d’una perspectiva fonamentalment assistencial.

Amb la projecció i definició d’aquest espai de referència feminista, hem de fer l’esforç per fer un salt qualitatiu i avançar cap a un nou paradigma. La funció del centre hauria de ser la de garantir i desenvolupar els drets de ciutadania de les dones, no només centrar-se en una vessant assistencial orientada a atendre situacions límits d’exclusió social o de violència. Aquest nou paradigma apunta cap a un ventall ampli de línies de treball i recursos que el centre podria oferir, adoptant una visió integral de les dones com a persones.

Línia d’activitats i serveis

 • Servei d’informació i orientació
  – Informar i assessorar les dones tant sobre activitats, serveis i recursos del Centre com dels recursos municipals o/i intermunicipals i, si escau, derivar-les als serveis corresponents.
  – Informar la ciutadania dels recursos especialitzats en temes de gènere.
  – Informar la ciutadania dels actes i les activitats que es realitzen al municipi sobre temes de sensibilització, prevenció i treball per a la igualtat
 • Atenció i suport personalitzat
  – Oferir un servei d’assessorament jurídic i atenció psicològica adequats a les necessitats i als interessos pràctics de les dones del municipi (no exclusivament vinculat a casos de violència).
  – Donar informació, orientació i atenció personalitzada a les dones, fent el diagnòstic de les necessitats i demandes que fa la dona, i definir conjuntament amb la dona un pla de treball.
  – Acompanyar i fer el seguiment del procés de la dona que, per la complexitat de la seva realitat, sigui necessari.
  – Detectar i recollir les demandes que les dones manifestin implícita i explícitament.
 • Atenció psicològica individual i grupal.
  – Assessorament jurídic.
  – Orientació afectiva-sexual.
  – Actuacions grupals
  – Treballar diferents tècniques i eines personals per incrementar els processos d’autonomia de les dones.
  – Constituir i reforçar grups d’autoajuda o d’ajuda mútua.
  – Organitzar sessions de teràpia grupal i sessions grupals d’informació i reflexió des d’una perspectiva socioinformativa.
  – Realitzar activitats grupals sobre temes d’interès social.
 • Promoció de les xarxes de dones i la participació de les dones
  – Fomentar la participació social, comunitària i política de les dones, potenciant així el moviment associatiu de les dones.
  – Oferir suport tècnic i logístic als grups de dones en l’organització d’activitats, actuacions o jornades.
  – Facilitar la creació d’espais relacionals per fomentar les xarxes associatives entre les dones.
  – Promoure noves formes de participació
  – Foment de xarxes interculturals entre dones, per afavorir la integració en la comunitat de la diversitat cultural i ètnica de les dones, i afavorir la creació d’entorns de suport i xarxa comunitària per a empoderar les dones.
 • Espai de treball tècnic: formació i sensibilització sobre igualtat cap a fora i cap a dins de l’organització
  – Impulsar les polítiques d’igualtat de gènere al municipi a través de programes, projectes i accions (incloses activitats i programes de formació, sensibilització en torn a la igualtat de gènere i prevenció de les violències masclistes).
  – Promoure la participació ciutadana en el treball per a la igualtat i la no-discriminació per raó de gènere.
  – Impulsar i coordinar la transversalitat de gènere a nivell intern de l’Ajuntament, amb la voluntat de desenvolupar polítiques amb perspectiva de gènere.
 • Servei de recursos i documentació
  – Servei de documentació.
  – Servei de recursos per organitzacions, entitats i persones interessades.

Justificació

A nivell municipal, existeix un servei d’informació i atenció a les dones, operatiu des de l’any 2018. La constitució d’un centre de referència per al col·lectiu de dones neix de la necessitat, oportunitat i voluntat de seguir desenvolupant aquest servei des d’una perspectiva que potenciï el treball amb la comunitat i que impulsi i integri les associacions, entitats i col·lectius de dones que treballen per a la igualtat efectiva i que s’organitzen per a reivindicar el reconeixement social de les dones en peu d’igualtat. L’objectiu, per tant, és crear un espai que aglutini els serveis que actualment es presten, però que alhora els transcendeixi, tot oferint un ventall més ampli d’activitats, que respongui a les necessitats integrals del col·lectiu.

Així mateix, la constitució d’un espai adreçat al col·lectiu de les dones i de referència feminista ve recollit en el Pla d’Acció Municipal 2019-2023, en els seus punts 181 i 182, que fan referència a la creació d’un centre adreçat al col·lectiu de les dones i a l’enfortiment del teixit feminista vinculat a aquest centre, respectivament.