Salut i consells per evitar contagis

Actuacions dutes a terme per l’Ajuntament i enllaços als departaments de la Generalitat amb informació sobre la COVID-19.

Ajuntament

Generalitat de Catalunya

Ajuts per a persones autònomes

Els treballadors per compte propi o autònoms tindran dret a la prestació extraordinària per cessament d’activitat, sempre que es compleixin els següents requisits. La quantia de la prestació es determinarà aplicant el 70% a la base reguladora.

 • En el cas que la seva activitat no es vegi directament suspesa (en virtut del que es preveu en el Reial decret 463/2020, de 14 de març), acreditar la reducció de la seva facturació (en el mes anterior al que se sol·licita la prestació) en, almenys, un 75 per cent, en relació amb l’efectuada en el semestre anterior
 • Estar afiliats i en alta, en la data de la declaració de l’estat d’alarma, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o, en el seu cas, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar.
 • Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social

També s’han establert ajuts de fins a 2.000 euros per a treballadors autònoms, on es preveu una partida de fins a 7,5 milions d’euros. Aquests ajuts s’atorgaran pel procediment de concurrència no competitiva, fins a exhaurir la partida. Els requisits són:

 • No disposar de fons alternatives d’ingressos
 • Haver decretat el tancament de l’activitat
 • Acreditar una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació
 • Acreditar pèrdues econòmiques en el mes de març del 2020 en relació amb el març del 2019
 • En el cas que el treballador tingui una antiguitat al RETA inferior a un any, s’agafarà com a referència la mitjana de facturació mensual des de l’alta

Bonus social pel subministrament elèctric per a Retas durant 6 mesos:

 • Per a RETAs que hagin cessat l’activitat o hagin vist reduïda la seva facturació en, com a mínim, el 75% respecte el semestre anterior com a conseqüència del COVID-19
 • Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar sigui igual o inferior a 2,5() vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples mensual (IPREM) de 14 pagues () hi ha especificacions en funció de la composició familiar
 • La persona afectada ha de sol·licitar-ho a la comercialitzadora de referència a través de l’adreça de correu electrònic que aparegui a la pàgina web
 • Cal aportar documentació específica

Bonificació, moratòria i ajornament quotes Seguretat Social

Bonificació: extensió de la bonificació als contractes fixos discontinus dels mesos de febrer a juny.

 • Les empreses de sectors afectats (turisme, hostaleria, comerç, etc.), directament o indirectament, i que generin activitat productiva de febrer a juny, podran aplicar una bonificació en aquests mesos del 50% de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes, així com de conceptes de recaptació conjunta per Atur, FOGASA i Formació Professional.
 • Serà d’aplicació de l ’1 de gener de 2020 fins al 31 de desembre de 2020.

Moratòria: 6 mesos sense interès, a empreses i persones treballadores per compte propi (inclosos a qualsevol règim de la SS) que realitzin activitats NO suspeses per l’estat d’alarma.

 • Empreses:
  • Quotes d’abril a juny de 2020
  • Presentació a través del Sistema Red
  • Sol·licituds individuals per cada compte de cotització
  • No serà d’aplicació pels comptes de cotització pels quals s’ha concedit exempció de pagament.
 • RETAs:
  • Quotes de maig a juliol de 2020
  • Presentació a través del Sistema Red o mitjans electrònics de SEDESS
  • Les sol·licitud s’han de presentar dins dels 10 primers dies naturals de cada mes

Ajornament: pel pagament dels deutes amb la SS previstos pels mesos d’abril a juny de 2020.

 • No tenir cap altre aplaçament en vigor
 • Aplicació d’un 0,5% d’interès
 • Les sol·licituds s’han de presentar dins dels 10 primers dies naturals del termini reglamentari de l’ingrés previst

Finançament ICO

Es disposa una Línia de finançament específica a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) per import de 400 milions d’euros, per atendre les necessitats de liquiditat de les empreses i treballadors autònoms del sector turístic, així com les activitats relacionades que s’estiguin veient afectades per l’actual situació.

 • Import màxim per client: fins a 500.000 euros, en una o diferents operacions.
 • Conceptes finançables: necessitats de liquiditat finançables a través de la Línea Empresas y Emprendedores.
 • Modalitat: préstec.
 • Tipus d’ interès: fix, fins el 1,5% (TAE màxima incloses comissions).
 • Termini d’amortització i carència: d’1 a 4 anys amb 1 any de carència de principal.
 • Comissions: l’entitat de crèdit podrà cobrar una única comissió a l’ inici de l’ operació, a més a més de, en el seu cas, la d’ amortització anticipada.
 • Garanties: a determinar per l’ entitat de crèdit, excepte aval de SGR/SAECA.
 • Vigència: es podran formalitzar préstecs fins al 31 de desembre de 2020.

S’aprova un línia de 100.000 milions d’euros en avals públics per tal que la banca pugui concedir entre 150 i 200.000 milions d’euros en finançament a empreses i persones autònomes.

S’amplia en 10.000 milions d’euros el límit d’endeutament previst per l’ICO amb la finalitat de facilitar liquiditat addicional a les empreses, especialment pimes i autònoms.

S’ajorna el reemborsament del pagament de principal i/o interessos de l’anualitat en curs de préstecs concedits per la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.

 • Quan la crisi sanitària provocada per el COVID19 hagi originat períodes d’inactivitat, reducció en el volum de les vendes o interrupcions en el subministrament en la cadena de valor que els hi faci difícil o els impedeixi el pagament de la quota.
 • El termini de venciment ha de ser inferior a 6 mesos a comptar des del 13 de març de 2020.
 • La sol·licitud haurà d’efectuar-se sempre abans que finalitzi el termini de pagament en període voluntari i haurà de ser estimada de forma expressa per l’òrgan que va dictar la resolució de la concessió.

S’autoritza la creació d’una línia de cobertura asseguradora de fins a 2.000 milions d’euros per a empreses exportadores, a través de la companyia asseguradora CESCE per compte de l’estat.

A més, la Generalitat de Catalunya també ha pres mesures en aquest sentit amb prèstecs destinats a pimes i vinculats a noves necessitats de liquiditat i al manteniment de llocs de treball.

 • Import: préstecs entre 100.000 euros i fins a 1M d’euros: Aval d’Avalis, pel 75%
 • préstecs a partir d’1M d’euros i fins a 2,5M d’euros: Aval d’ICF, pel 75%
  • Termini: fins a 4 anys amb fins a 1 any de carència.
  • Interès: per part de les entitats financeres, limitació del preu a EURIBOR a 12 mesos més un diferencial màxim del 2,5%.
  • Comissions: CAiR (comissió anual d’administració i risc) de l’1%. Sense comissió d’obertura ni d’estudi.

Ajornament de deutes tributaris

S’aplica a les declaracions-liquidacions i autoliquidacions que tinguin un termini de presentació i ingrés des de la data ‘entrada del reial decret (13 de març de 2020) fins al 30 de maig de 2020, ambdós inclosos.

L’ajornament és prèvia sol·licitud, sense necessitat d’aportar garanties i fins a un màxim de 30.000€, conjuntament per tots els deutes ajornats. El termini extraordinari d’ajornament serà de sis mesos i no es devengaran interessos de demora durant els primers tres mesos de l’ajornament.

Excepcionalment, s’aplica també durant el període transitori a deutes legalment inajornables, en concret: retencions i ingressos a compte (Models 111, 115 i 123); pagaments fraccionats de l’Impost sobre Societats (Model 202); Impost sobre el Valor Afegit (Model 303), en tots els casos, ja que legalment i sense aplicació del règim transitori, es pot només ajornar en el cas que s’acrediti que no s’han cobrat les quotes repercutides d’IVA.

Aquests efectes seran d’aplicació només per a aquells deutors (persona o entitat) amb un volum d’operacions no superior als 6.010.121,04 € l’exercici 2019.

Comerç, ocupació i empresa

Mesures econòmiques de suport al sector empresarial, aprofades pel Govern de l’estat espanyol a través dels Reials Decrets-llei 7/2020, de 12 de març, 8/2020, de 17 de març i 11/2020 de 31 de març

Ajornament de deutes tributaris

Finançament

Bonificació, moratòria i ajornament quotes Seguretat Social

Ajuts per a persones autònomes

Comerç

Instal.lació de les parades d’alimentació del mercat setmanal

Empresa

Recomanacions de seguretat a les empreses

Ocupació

Il.luminació al Camí de la Serra

quefariem

Millorar i incrementar l’enllumenat del Camí de la Serra, des del parc dels Pinetons fins a l’institut Can Mas.

S’instal.larien unes balisses, aproximadament d’un metre d’alçada, per tal d’il.luminar el camí i oferir més seguretat a les persones que hi transiten.

quantcostaria

63.000 €

recordeuvotar
capcapera-fitxa-participatius

Més llum, més seguretat

quefariem

Ampliar i millorar l’enllumenat municipal a la zona del carrer de Barberà del Vallès i de la Ctra. de l’Estació.

Millorar la seguretat de les persones que transiten per aquests dos espais, tant vianants com a usuaris de bicicleta o patinet.

quantcostaria

63.000 €

recordeuvotar
capcapera-fitxa-participatius

Nou camp de futbol de gespa al Poliesportiu

quefariem

Construir un nou camp de futbol 7 de gespa que estaria ubicat al costat de la pista d’atletisme del poliesportiu municipal.

S’oferiria un espai per a la pràctica del futbol per a totes aquelles persones que volen gaudir d’aquest esport sense haver de pertànyer a un club esportiu.

quantcostaria

50.000 €

recordeuvotar
capcapera-fitxa-participatius